Veiligheid Gedragscode

 

GEDRAG EN OMGANG (Concept)

Deze pagina biedt informatie over omgangsregels, gedragscode en vertrouwenspersoon. Hiermee voldoet Schaakclub Dordrecht aan de wettelijke verplichtingen voor een vereniging.

 1. OMGANGSREGELS SCHAAKCLUB DORDRECHT

Iedereen die onze club bezoekt onderschrijft de doelstellingen en de Statuten van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij als Schaakclub Dordrecht vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle leden en bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (eventuele) machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 1. GEDRAGSCODE VOOR JEUGDTRAINERS SCHAAKCLUB DORDRECHT

Veel grenzen in het contact tussen jeugdtrainers en minderjarige leden zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen jeugdtrainers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor onze jeugdtrainers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons jeugdtrainer wordt en schaaklessen aan onze jeugdleden verzorgt vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

2.1  De gedragsregels voor jeugdtrainers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens mogelijke trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur of met onze vertrouwenspersoon.

2.2  Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 17 juli 2024 vastgesteld door het bestuur van Schaakclub Dordrecht en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 3 september 2024.

VERTROUWENSPERSOON SCHAAKCLUB DORDRECHT

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, daar een klacht of vraag over heeft en die hierover met iemand wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: (jeugd)leden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VP kan indien nodig het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze vertrouwenspersoon is Conchita Dwars,  te bereiken via cea.dwars@gmail.com of

06-29732159

Naast de vertrouwenspersoon van Schaakclub  Dordrecht, zijn ook bij de schaakbond en het NOC/NSF vertrouwenspersonen die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer als aan de beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij incidenten die veel impact hebben is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon (al dan niet via de vertrouwenspersoon van de vereniging) zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via http://www.schaakbond.nl/knsb/klacht en het Vertrouwenspunt Sport.

Privacy Statement

Privacy Statement van Schaakclub Dordrecht

1. Introductie

Schaakclub Dordrecht is de beheerder van de website www.schaakclub-dordrecht.nl.

In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en

op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Schaakclub Dordrecht, bij deze genoemd ‘de Vereniging’.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 • het organiseren van schaakwedstrijden;
 1. het bijhouden van uitslagen en standen;
 2. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Dordrecht, 

Bestuur Schaakclub Dordrecht

Informatie

Hoe ziet een clubavond eruit?

 • Om half 7 wordt er een competitie indeling gemaakt met iedereen die aanwezig is. Dan speel je een partij met 15 minuten bedenktijd per persoon.
 • Van 7 tot half 8 krijg je schaakles volgens de stappenmethode van één van onze vrijwilligers.

Wanneer

 • Dinsdagavond 18:30 tot 19:30
 • Behalve in schoolvakanties, met de avond vierdaagse of met feestdagen.

Wie

 • Jeugd vanaf ongeveer 6 tot 18 jaar
 • De jeugdleiding van de schaakclub is in handen van Martijn Rijneveen, Rick Jelier en Wouter de Bruin. Dit zijn drie relatieve jonge senioren, twintigers en een dertiger, die zelf vroeger ook met veel plezier bij de jeugd hebben geschaakt.

Lidmaatschap

 • Schaken is 1 van de goedkoopste sporten. Een jaar jeugdschaak kost aan contributie ongeveer €60,-
 • Je mag in principe 3 keer meedoen voordat je besluit lid te worden. Daar zijn we niet zo precies in, mocht je toch nog twijfelen.
 • Voor meer informatie, stuur een mailtje naar secretaris@schaakclub-dordrecht.nl

Andere schaakactiviteiten

 • De jeugdleiding van schaakclub Dordrecht is ook betrokken bij de stichting Pentachess. Deze stichting zet zich in voor de bevordering van jeugdschaak in de regio. Door middel van schoolschaak, een viertallen competitie en de organisatie van extra trainingen.
 • Een overzicht van jeugdtoernooien kan je vinden op de site van de Rotterdamse Schaakbond. Jeugd Toernooikalender
resized_d3100DSC_0150_3455.jpg