1066 - revisited

220px Normans BayeuxEen sfeer impressie van de uitwisselingstrip. An impression of our trip to Hastings. Eerst in het Nederlands, below in English for the benefit of our English friends.

Op 14 oktober van het jaar 1066 veranderde de wereld voorgoed. Ongeveer 10.000 soldaten zetten voet aan wal op de zuidkust van Engeland met de bedoeling Koning Harald Godwinson te verjagen en van daaruit Engeland te veroveren.
Het werd een harde strijd, maar uiteindelijk wonnen ze, nadat koning Harald geveld werd door een pijl in zijn oog. Althans dat is wat het tapijt van Bayeux ons wil doen geloven.

Hij zat pas iets meer dan een half jaar op de troon maar hij was al succesvol geweest in het verjagen van andere indringers. Als hij de belangrijke slag bij Hastings niet had verloren, is het zeer aannemelijk dat zijn naam, in plaats van die van Willem de Veroveraar, zo'n belangrijke plaats in de geschiedenis van Engeland had ingenomen. Immers, precies 12 dagen voor de slag bij Hastings had hij nog een veldslag gewonnen tegen een binnengevallen leger Vikingen onder koning Harad Hardrada in een veldslag die de naam "Slag bij Stamford Bridge" draagt. Na die zware slag, marcheerde hij het leger bijna 500 kilometer zuidwaarts en arriveerde in Hastings de dag voor de grote slag.

Zijn voorganger was Eduard de Belijder die kinderloos bleef. Na zijn dood ontstond er onduidelijkheid over wie recht op op de troon had en er waren vier troonpretendenten onder wie Harad en William. Harald kende William goed, hij was zelfs een jaar lang te gast geweest bij William in Normandie voordat hij door de nobelen van Engeland tot koning werd uitgeroepen na de dood van Eduard.
Enfin, William stak over en versloeg Harald. Hij nam daarna snel bezit van het land en bouwde een groot aantal kastelen, waarvan er nog velen te vinden zijn.
Sindsdien is Engeland niet meer verovered. De invasie van 10 december 1688 door Willem III telt niet, want daar hadden de Engelsen zelf om gevraagd. Pogingen tot een invasie waren er genoeg... in 1588 was er de spaanse Armada van Philips II en ook in de tweede wereldoorlog werd een poging overwogen, wat gelukkig tot niets leidde, totdat.....


een klein groepje huurlingen, in de vermomming van een schaakclub uit Dordrecht, de auto en de trein namen en op weg gingen naar de heilige grond in Hastings. 21 angstaanjagende vechtjassen, slechts bewapend met hun vlijmscherpe geest en hun paspoort (maar daarover later meer) vertrokken op een zonnige zaterdagmorgen in mei om de wereldgeschiedenis nogmaals op een nieuwe koers te zetten.
Precies zoals Willem de Veroveraar, kende dit groepje de tegenstanders. De schaakclub Hastings was met open ogen in de val gelopen door in te gaan op de uitdaging voor een vriendschappelijke match ....
Op de dag van de slag, namen de verschillende onderdelen van de beide legers hun posities in. De nobelen namen bezit van de begane grond van het oude Engelse kasteel, de onderofficieren zaten op de eerste verdieping en de infanterie verschanste zich op de bovenste verdieping.
De slag woedde de hele middag door, en precies zoals 1000 jaar geleden, leek het erop alsof de verdedigers erin zouden slagen de aanval af te slaan. De nobelen hadden grote verliezen geleden, de onderofficieren stonden een flink stuk achter en er moest een wonder gebeuren om die slag nog te redden en alleen de infanterie had een flinke voorsprong opgebouwd. Maar in de laatste ronde werden we door onze onverschrokken leiders opgezweept tot een
laatste krachtsinspanning en Harold arrow Bayeux tapestry detailkennelijk viel de Harald van de schaakclub, want opeens was de weerstand gebroken. De nobelen hielden redelijk stand, de onderofficieren behaalden de grootste overwinning van de middag (6.5-0.5) en maar de infanteristen waren de echte helden. Zij verpletterden hun tegenstanders.
Eerlijk is eerlijk, de tegenstanders namen hun verlies heel erg hoffelijk op en overlaadden ons met geschenken en mooie woorden.
En precies zoals het in 1066 gebeurde, bleven de overwinnaars nog wat in de buurt. We zetten 's avonds de bloemmetjes buiten, genoten van een prima diner, zagen een fascinerende bokswedstrijd in een sportcafe en hadden de volgende dag een prachtige toeristische trip over de rotsen. Rene en ik bezochten het kasteel dat William de Veroveraar in 1086 daar neerzette (indrukwekkend!).
De expeditie werd afgerond met een heerlijke maaltijd ergens in een klein dorpje in Kent dat wij, sinds onze overwinning van de dag ervoor, als ons eigendom konden beschouwen... :)

Na een onuitwisbare indruk te hebben achtergelaten op het zuidwesten van Engeland, trokken we huiswaarts. Wederom met de trein en aangezien wij net Engeland hadden verovert meende ik dat ik het land ook wel zonder paspoort kon verlaten.
Ik had mijn paspoort in het hotel laten liggen als voorbereiding op mijn volgende bezoek. Kennelijk was het nieuws van onze overwinning en daarmee dat wij het nu in dit land voor het zeggen hadden, nog niet overal doorgedrongen en ik moest 60 kilometer terug om mijn paspoort weer op te halen. Maar ach, het was een mooie dag, ik was in goed gezelschap (Mark had besloten bij zijn vader te blijven) en niets is mooier dan een ritje door je eigen domeinen op een zonnige zondag middag. Voeg daar nog eens bij dat de andere huurlingen op weg naar huis urenlang vastzaten in het strandverkeer tussen Brugge en Gent, en je zou bijna geloven dat ik mijn paspoort opzettelijk had achter gelaten.

Maar dat zou een verhaaltje zijn....

De resultaten zijn elders te vinden.

And now in English

1066 Revisited

harold ii king of england for just nine monthsOn the 14th of October in the year 1066, world history changed dramatically. Around 10,000 warriors landed on the south shore of England with the intent of beating king Harold Godwinson and conquer England from there.
It took some hard fighting, but they finally won when king Harold fell with an arrow in his eye. At least, that is what the Bayeux Tapestry wants us to believe. He had only been king for half a year, but he had been successful already in beating off other invaders. If he had not lost this important battle in October 1066, it is very likely that his name would be just as famous as William the Conquerer's is now, because only 12 days before the battle of Hastings he had beaten off an invading army of Vikings under King Harad Hardrada in a battle called the battle of Stamford Bridge. After that gruelling battle he marched his army for almost 500 kilometers in 12 days to face his cousin William.

His predecessor was Edward the confessor who died childless. At the time there seems to have been a debate on who was heir to the throne and there were 4 claimants. Harold knew William quite well, he even was a guest of William for over a year before being nominated King by the leading nobles after the death of King Edward.
Well, William came over and beat Harald. Quickly he took over the country and built a large number of castles, some of which can still be visited.
Since then, no army has invaded England ever again. The invasion of 10th december 1688 by William III does not count, because that was at the invitation of the English. Attempts were made like in 1588 when the Spanish Armada of King Philip II of Spain tried but failed, and in the second World War the nazis had a cunning plan that was so succesfully thwarted, until....
a small group of mercenaries, in the form of a team of chess-players from Dordrecht took the car and train and proceeded to the holy ground of Hastings. 21 fiersome warriors, only equipped with their brilliant minds and their passports (but we will come to that later) set out on a sunny Saturday morning to change the course of history yet again.
Just as William the Conquerer, this group knew the army that was to oppose them. The chessclub from Hastings had taken the bait of a friendly match....
On the day of the battle, both sides drew up their respective armies on strategic places. The nobles at the ground floor of the old castle of the English, the officers in the middle on the first floor and the footsoldiers on the top floor.
The battle raged for a whole afternoon, and just as it did almost 1000 years ago, it looked like the defenders would just be able to beat off the invaders. The nobles had suffered a lot of losses and just before the final round the officers also were 4.5 points behind, only the footsoldiers were the heroes, they had almost singlehandedly made up for the total defecit of points. But now our fearsome leader (we had a few)) inspired us to one last push and it worked. The nobles were able to keep the losses within bounds, the officers had one realy big win (6.5-0.5) and the footsoldiers annihilated their opponents.
To be fair to our victims, they were very gracefull in defeat and showered us with kind words and presents.
And just as it happened in 1066, after the battle, the invaders stayed on and enjoyed their stay in the neighbourhood. We painted the town red, had a very nice dinner, saw a thrilling boxing match in a sports cafe and had a beautifull touristic trip to the cliffs and, for Rene Krul and myself, a firsthand visit of the actual castle the William the Conquerer built in 1086 (impressive!!!).
To finish this trip off, we had a terrific meal in a big pub somewhere in the countryside that we can call our own since our victory the day before... :)

william 1024x869Having left an ineradicable impression on the whole of the south west of England, we went home. Again taking the train and since we had conquered England I thought that I could leave my passport at the hotel for my next visit.
Apparently, not everybody was aware of our victory and that we were now in fact the law in the land and I had to drive back the 40 miles to retrieve my passport. It was a beautifull day, I had good company (Mark decided to stay with his father) and nothing is more agreeable than driving through one's own dominions on a sunny Sunday afternoon. Add to that, the fact that the rest of the invaders went home and got stuck in an enormous trafic jam between
Brugge and Gent, we could almost believe I left my passport in Hastings on purpose.


But that would be not a historic fact.

The detailed results can be found elsewhere.